ประวัติสหกรณ์ออมทรัพย์เสมากาฬสินธุ์ จำกัด
สืบเนื่องจากพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2523 แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2536 กำหนดให้มีสำนักงานสามัญศึกษาจังหวัด สำนักงานสามัญศึกษากรุงเทพมหานคร เป็นหน่วยงานทางการศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา สำนักงานสามัญศึกษาจังหวัดกาฬสินธุ์ มีนายสมคิด คมคาย ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสามัญศึกษาจังหวัด คนแรก ได้มีแนวคิดที่จะรวมคนสังกัดสำนักงานสามัญศึกษาจังหวัดตั้งสหกรณ์ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์สำคัญ คือ เพื่อนำรายได้จากกำไรส่วนหนึ่ง สนับสนุนด้านการจัดการศึกษาและเพื่อเป็นแหล่งทุนของครู ลูกจ้าง ในโรงเรียนสังกัดกรมสามัญศึกษาจังหวัดกาฬสินธุ์ จึงเป็นจุดเริ่มต้นของสหกรณ์ออมทรัพย์เสมากาฬสินธุ์ จำกัด มีการประชุมคณะผู้ก่อการในวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2537 ณ ห้องประชุมคุรุสภาจังหวัดกาฬสินธุ์ มีสมาชิกร่วมลงชื่อจัดตั้ง 50 คน มีมติตั้งชื่อสหกรณ์โดยมีชื่อว่า "สหกรณ์ออมทรัพย์สามัญศึกษาจังหวัดกาฬสินธุ์ จำกัด " ที่ตั้งสำนักงาน สำนักงานสามัญศึกษาจังหวัดกาฬสินธุ์ อาคารการศึกษาการศาสนาและการวัฒนธรรม ถนนสนามบิน ตำบลกาฬสินธุ์ อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ มีท้องที่ดำเนินการในเขตจังหวัดกาฬสินธุ์
วันที่ 10 มิถุนายน 2537 ได้รับอนุญาตจดทะเบียนสหกรณ์ ตามใบสำคัญที่ อ. 041937 เลขที่ข้อบังคับที่ อ.063437

รายการจัดตั้งสหกรณ์
1. ชื่อและที่ตั้งสหกรณ์
ชื่อ สหกรณ์ออมทรัพย์สามัญศึกษาจังหวัดกาฬสินธุ์ จำกัด ที่ตั้งสำนักงาน สหกรณ์สามัญศึกษากาฬสินธุ์ จำกัด อาคารการศึกษาการศาสนาและการวัฒนธรรม ถนนสนามบิน อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ 46000
2. สมาชิก
สมาชิกเมื่อแรกตั้ง 100 คน
3. ค่าหุ้น
ทุนเรือนหุ้นไม่จำกัดจำนวน มูลค่าหุ้นๆ ลุ 10 บาท สมาชิกเมื่อแรกตั้ง 100 คน ถือหุ้นครั้งแรก 5,450 หุ้น รวมเป็นทุนค่าหุ้น 54,500 บาท
4. เงินทุนของสหกรณ์เมื่อแรกตั้ง
ทุนเรือนหุ้น เป็นเงิน 54,500 บาท
ค่าธรรมเนียมแรกเข้าคนละ 20 บาท สมาชิก 100 คน เป็นเงิน เป็นเงิน 2,000 บาท
รวมทั้งสิ้น 56,500 บาทปี พ.ศ. 2546 กระทรวงศึกษาธิการได้มีการปฎิรูปการศึกษา
ขอยกเลิกกรมสามัญ และ สปช. ดังนั้นคณะกรรมการได้มีการประชุม สามัญประจำปี 2546 เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2546 ได้แก้ไขข้อบังคับโดยให้ยกเลิกข้อความที่กำหนดในข้อ 1 แต่ข้อบังคับ สหกรณ์ออมทรัพย์สามัญศึกษาจังหวัดกาฬสินธุ์ จำกัด เลขทะเบียน อ. 077243 เสียทั้งหมด และให้ใช้ข้อความต่อไปนี้
โดยเปลี่ยนชื่อจากสหกรณ์ออมทรัพย์สามัญศึกษาจังหวัดกาฬสินธุ์ จำกัด เปลี่ยนเป็น
"สหกรณ์ออมทรัพย์เสมากาฬสินธุ์ จำกัด" โดยทั้งนี้สหกรณ์ได้เปิดรับสมาชิกจากสังกัด สปช.เดิม ด้วย ปัจจุบัน ที่ตั้งสำนักงาน เลขที่ 22 ถนนบายพาส-สงเปลือย ตำบลกาฬสินธุ์ อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ 46000