เมนูหลัก

อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก
เงินฝากออมทรัพย์
2.25 ต่อปี
เงินฝากออมทรัพย์
พิเศษ
2.75 ต่อปี
อัตราดอกเบี้ยเงินกู้
เงินกู้สามัญ
6.75 ต่อปี
เงินกู้ฉุกเฉิน
6.75 ต่อปี
เงินกู้เพื่อการศึกษา
6.75 ต่อปี
https://moph.cc/EnyxTsBrh

คู่มือ ระบบสอบถามข้อมูลสมาชิก


 

 
 
 
สถิติการเข้าชมเว็บไซต์
 

ขั้นตอนการบริการเงินกู้
สมาชิกเขียนคำขอกู้ให้ถูกต้องครบถ้วนตามแบบฟอร์มของสหกรณ์
ขอกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน ใช้เวลา 5 นาที
ขอกู้เพื่อการศึกษา ใช้เวลา 10 นาที

ดาวโหลด  o บันทึกข้อความ ของดการส่งเงินต้น เงินกู้สามัญ ชำระแต่ดอกเบี้ย 2 เดือน 
ดาวโหลด  o แบบฟอร์ม เอกสารกู้เงินสามัญ 
ดาวโหลด  o แบบฟอร์ม เอกสารเงินกู้เพื่อการศึกษา
ดาวโหลด  o คำขอและหนังสือกู้เงินเพื่อเหตุฉุกเฉิน (กรุณาพิมพ์หน้า-หลัง)
ดาวโหลด  o ใบสมัครเป็นสมาชิกสามัญ 
ดาวโหลด  o ใบสมัครเป็นสมาชิกสามัญ(กรณีโอนสมาชิก) 
ดาวโหลด  o ใบสมัครเป็นสมาชิกสมทบ 
ดาวโหลด  o หนังสือขอลาออกจากการเป็นสมาชิกสหกรณ์
ดาวโหลด  o หนังสือ ขอเปลี่ยนแปลงอัตราส่งเงินค่าหุ้นรายเดือน
  ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ
  
 
โครงการพัฒนาคุณภาพสมาชิกในองค์กร สหกรณ์ออมทรัพย์เสมากาฬสินธุ จำกัด ปี 2567
โครงการพัฒนาคุณภาพสมาชิกในองค์กร สหกรณ์ออมทรัพย์เสมากาฬสินธุ จำกัด ปี 2566
สหกรณ์ออมทรัพย์เสมากาฬสินธุ์ จำกัด เข้าศึกษาดูงานการบริหารงานสหกรณ์
ณ สำนักงาน ชสอ. จังหวัดนนทบุรี วันที่ 21 กรกฎาคม 2566
วันสหกรณ์แห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2566
วันสหกรณ์แห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2565
การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2564
โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งสมาชิกเกษียณอายุราชการ ประจำปี 2564
สหกรณ์ที่มีผลงานดีเด่นระดับจังหวัด ประจำปี 2563
ผ่านเกณฑ์การประเมินสหกรณ์สีขาวด้วยธรรมาภิบาลระดับจังหวัด ประจำปีงบประมาณ 2563
โครงการพัฒนาผู้แทนสมาชิก และศึกษาดูงาน สหกรณ์ออมทรัพย์ครูมหาสารคามจำกัด


โครงการสัมมนาสมาชิกใหม่ปี 2563 รุ่นที่ 11
ประมวลภาพกิจกรรมของ คณะกรรมการ ผู้ตรวจสอบกิจการ และเจ้าหน้าที่
สหกรณ์ออมทรัพย์เสมากาฬสินธุ์ จำกัด
นายขจัด สุวรรณสังข์
ประธานกรรมการ
นางชฎาพร บุญฤทธิ์
ผู้จัดการ

 

 


 
 
 
 
สหกรณ์ออมทรัพย์เสมากาฬสินธุ์ จำกัด
เลขที่ 22 ถนนบายพาส-สงเปลือย ตำบลกาฬสินธุ์ อำเภอ เมือง จังหวัด กาฬสินธุ์ 46000
โทร. 043-812252 ,043-812253 โทรสาร. 043-812254 มือถือ 083-140-2022
e-mail: sema2537@hotmail.com