เจ้าหน้าที่สหกรณ์


นางชฎาพร บุญฤทธิ์
ผู้จัดการ


นางพิราวรรณ์ ภูยาดาว
รองผู้จัดการ/หัวหน้าสินเชื่อ

นางจิระนันท์ ขจรปัญญาไพศาล
หัวหน้าฝ่ายการเงิน

นางเอื้อการย์ ลาภบุญเรือง
หัวหน้าฝ่ายบัญชี

 

นางสาวสุภาพร สุวรรณรักษ์
เจ้าหน้าที่ธุรการ


นายพงษ์พันธ์ ลาดพลแสน
เจ้าหน้าที่สินเชื่อ

นายจตุพล ภูอินนา
เจ้าหน้าที่่ฝ่ายอาคารสถานที่

นายสันติ นาชัยพลอย
พนักงานขับรถ
นายอารีย์ ภารสงวน
พนักงานรักษาความปลอดภัย