คณะกรรมการดำเนินการ  ชุดที่  25นายจรัญ วรสาร
ประธานกรรมการนายสุรปรีชา ลาภบุญเรือง
รองประธานกรรมการ คนที่ 1

 

นายสมชาย เชาว์พานิช
รองประธานกรรมการ คนที่ 2

นางศิริพร พิมพะนิตย์
กรรมการนายเอกรักษ์ สารปรัง
กรรมการนายสิทธิชัย โภคาทรัยพ์
กรรมการ

    นายทันเสมอ เสนาลอย
กรรมการ


นายสุวรรณ บัวพันธ์
กรรมการ

นายสมเกียรติ คุ้มนายอ
กรรมการ

 

 

 

 นายพิเชฎฐ์ ธรรมสินธุ์
กรรมการนายวันประการณ์ กาญจันดา
กรรมการ

นายสมพงษ์ บุญเรือง
กรรมการ

นายศุภชาติ ชารีรักษ์
กรรมการนางสาวพันทอง เหลาแหลม
กรรมการและเหรัญญิก


นายสุพัฒน์ บุตรดีภักดิ์
กรรมการและเลขานุการ