คณะกรรมการดำเนินการ  ชุดที่  28นายประยงค์ โมคภา
ประธานกรรมการนายสมชาย เชาว์พานิช
รองประธานกรรมการ คนที่ 1

 

นายเทอดเกียรติ ขันธ์พิมูล
รองประธานกรรมการ คนที่ 2

 

นายเอกรักษ์ สารปรัง
กรรมการ

 

 


นายสิทธิชัย โภคาทรัพย์
กรรมการ 


นายภูมิศักดิ์ แสนกันยา
กรรมการ

 

 


 นายวินัย ภูสง่า
กรรมการนายขจัด สุวรรณสังข์
กรรมการ

 


 นางศิริพร พิมพะนิตย์
กรรมการ


 

นายสมพงษ์ บุญเรือง
กรรมการ

 

นายอินทรีร่องคำ  โคตรเพ็ง
กรรมการ

 

 นางสาวพันทอง เหลาแหลม
กรรมการ

 

นายศุภชาติ ชารีรักษ์
กรรมการ

นางเสาวรัตน์  อุดรพิมพ์
กรรมการและเหรัญญิกนายจรัญ วรสาร
กรรมการและเลขานุการ