ที่ปรึกษา

นายชัยวัฒน์ ตั้งพงษ์
ผู้อำนวยการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24

นายยงยุทธ หล่อตระกูล
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์นายยงยุทธ พรหมแก้ว
ผู้อำนวยการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
กาฬสินธุ์ เขต 1


ดร.สมพงษ์ โรจน์ภัทรพงศ์
ผู้อำนวยการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
กาฬสินธุ์ เขต 2

 

 

ดร.ภัณฑ์รักษ์ พลตื้อ
ผู้อำนวยการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
กาฬสินธุ์ เขต 3

ที่ปรึกษาพิเศษนายประยงค์ โมคภา
รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์

 

ดร.เพิ่มพูน พงษ์พวงเพชร
ศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์