เมนูหลัก

อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก
เงินฝากออมทรัพย์
3.00 ต่อปี
เงินฝากออมทรัพย์
พิเศษ
4.00 ต่อปี
อัตราดอกเบี้ยเงินกู้
เงินกู้สามัญ
8.00 ต่อปี
เงินกู้ฉุกเฉิน
8.00 ต่อปี

 
 
สถิติการเข้าชมเว็บไซต์
 

ขั้นตอนการบริการเงินกู้
สมาชิกเขียนคำขอกู้ให้ถูกต้องครบถ้วนตามแบบฟอร์มของสหกรณ์
ขอกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน ใช้เวลา 5 นาที
ขอกู้เพื่อการศึกษา ใช้เวลา 10 นาที

ดาวโหลด  o แบบฟอร์ม เอกสารกู้เงินสามัญ 
ดาวโหลด  o แบบฟอร์ม เอกสารเงินกู้เพื่อการศึกษา
ดาวโหลด  o คำขอและหนังสือกู้เงินเพื่อเหตุฉุกเฉิน (กรุณาพิมพ์หน้า-หลัง)
ดาวโหลด  o ใบสมัครเป็นสมาชิกสามัญ 
ดาวโหลด  o ใบสมัครเป็นสมาชิกสามัญ(กรณีโอนสมาชิก) 
ดาวโหลด  o ใบสมัครเป็นสมาชิกสมทบ 
ดาวโหลด  o หนังสือขอลาออกจากการเป็นสมาชิกสหกรณ์
ดาวโหลด  o หนังสือ ขอเปลี่ยนแปลงอัตราส่งเงินค่าหุ้นรายเดือน
  ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ
  
 
     

ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560
ณ หอประชุม
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยสรรพ์

ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560
ณ หอประชุม
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยสรรพ์

ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560
ณ หอประชุม
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยสรรพ์

สหกรณ์ออมทรัพย์เสมากาฬสินธุ์จำกัด
ได้รับรางวัล สหกรณ์ที่มีผลงานดีเด่นระดับจังหวัด ประจำปี 2559


สหกรณ์ออมทรัพย์เสมากาฬสินธุ์จำกัด
ได้รับรางวัล สหกรณ์ที่มีผลงานดีเด่นระดับจังหวัด ประจำปี 2559


สหกรณ์ออมทรัพย์เสมากาฬสินธุ์จำกัด
ได้รับรางวัล สหกรณ์ที่มีผลงานดีเด่นระดับจังหวัด ประจำปี 2559

โครงการพัฒนาสมาชิกฯ
ปี 2558

โครงการพัฒนาสมาชิกฯ
ปี 2558

โครงการพัฒนาสมาชิกฯ
ปี 2558

โครงการพัฒนาสมาชิกฯ
เกาะช้าง ปี 2557

โครงการพัฒนาสมาชิกฯ
เกาะช้าง ปี 2557

โครงการพัฒนาสมาชิกฯ
เกาะช้าง ปี 2557
ประมวลภาพกิจกรรมของ คณะกรรมการ ผู้ตรวจสอบกิจการ และเจ้าหน้าที่
สหกรณ์ออมทรัพย์เสมากาฬสินธุ์ จำกัด
นายจรัญ วรสาร
ประธานกรรมการ
นางชฎาพร บุญฤทธิ์
ผู้จัดการ

 

 


 
 
 
 
 
 
สหกรณ์ออมทรัพย์เสมากาฬสินธุ์ จำกัด
เลขที่ 22 ถนนบายพาส-สงเปลือย ตำบลกาฬสินธุ์ อำเภอ เมือง จังหวัด กาฬสินธุ์ 46000
โทร. 043-812252 ,043-812253 โทรสาร. 043-812254 มือถือ 083-140-2022
e-mail: sema2537@hotmail.com